PROGRAM
Public Narrative: Empower Yourself to Lead
PROGRAM
[[EN]] Storytelling for unique personal branding [[vi]]Xây dựng câu chuyện thương hiệu cá nhân có tầm ảnh hưởng
[[en]]FOR LEADERS, INFLUENCERS WHO WANT TO BUILD NAMES IN THEIR FIELDS [[vi]]DÀNH CHO CÁC BẠN MUỐN X Y DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TRUYỀN CẢM HỨNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ SỰ NGHIỆP
[[en]]APPLICATION Application [[vi]] Đơn đăng ký
Public Narrative: Empower Yourself to Lead
[[en]] Please transfer the program fee to the account below and fill in the form. We get back to you soon [[vi]] Bạn vui lòng chuyển khoản học phí và để lại thông tin chi tiết của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm.
[[en]] BANK TRANSFER INFORMATION [[vi]] THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Vietcombank

Trần Thanh Ngân

0021000349610

Chi nhánh Hà Nội

Nội dung: TEN_SDT_PB online/offline

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.